Skip to main content

2020年4月期日本語教育学科 新入生のみなさんへ

2020年4月期日本語教育学科 新入生のみなさんへ

入国スケジュールの変更について(第3報)

エール学園

 日本政府は、6月末までを予定していた査証の効力停止を更に7月末まで延長することを決定しました。そのため、5月29日にお知らせした2020年4月入学の入国スケジュールを取り消し、日本への入国が可能となった段階で改めてお知らせすることといたします。


2020年4月期日本語教育學科 致各位新同學們

關於指定入國日的更動事項(最新)

依照日本政府的決定、關於已經發出的簽證會變為無效的措施本來預定到6月底又延長到7月底、因此敝校暫時取消了指定入國日的接機安排(7月14日(週二)、 7月15日(週三)、 7月20日(週一)、 7月21日(週二), 5月29日的通知內容)。

等到日本政府開放入境的限制後、敝校再決定新的指定入國日、將再另行通知。


To 2020 April New Students of Ehle Institute Japanese Language School

Information regarding the rearrangement of the designated date for entering Japan(Update)

The Japanese Government has again decided to further extend the suspension of entry visa’s validity, originally intended to be until June 30th, currently re-extended to July 31st, thus EHLE Institute cancels the pickup service at Kansai International Airport on the designated date for entering Japan, such as July 14th (Tue.), July 15th (Wed.), July 20th (Mon.), and July 21st (Tue.) announced on May 29th.

After Japanese Government rifts the Immigration’s restriction, EHLE Institute will rearrange the designated date for entering Japan, and will announce it to 2020 April new students.


各位日语教育学科2020年4月期新生:

关于来日日程变更的通知(第三次)

翼路学园

日本政府将停止签证发放的措施从6月末延长到了7月末,因此5月29日学校通知的关于2020年4月生的来日日程也只能随之取消,待以上措施得到解除后学校会重新通知大家具体日程。


Về việc thay đổi lịch nhập cảnh (Thông báo 3)

Gửi đến các bạn học sinh Khoa tiếng Nhật kỳ học tháng 4/2020

Học viện EHLE

Chính phủ Nhật bản đã đưa ra quyết định kéo dài thời gian Ngừng hiệu lực thị thực (Visa) cho đến cuối tháng 7 thay vì cuối tháng 6 dự định trước đó.

Chính vì vậy, lịch nhập cảnh kỳ học tháng 4/2020 được thông báo ngày 29/5 trước đó sẽ bị hủy. Nhà trường sẽ sớm gửi thông báo đến các bạn khi có thể nhập cảnh vào Nhật Bản.


2020년 4월학기 일본어교육학과 신입생여러분께

입국스케줄 변경에 대한 안내 (제3보)

              에르학원

일본 정부는 6월 말까지로 예정되어 있던 사증의 효력 정지를 다시 7월 말까지 연장하기로 결정했습니다. 따라서 5월29일 알려드린 2020년 4월입학일정을 취소하고 일본입국이 가능한 단계에서 다시 알려드리겠습니다.

© 2019 EHLE INSTITUE OF OSAKA.