Khóa Luyện thi Cao học

Gửi đến các bạn muốn hướng tới khóa học Luyện thi vào Đại học quốc công lập

3 point cần thiết để thi đỗ vào Cao học

Luyện thi kỳ thi phỏng vấn và viết bản kế hoạch nghiên cứu
Giờ học [Tiểu luận văn], [Hội thảo], [Thuyết trình], [Phỏng vấn]

Luyện thi năng lực tiếng Nhật
Luyện thi nhằm đạt được trình độ năng lực tiếng Nhật tương đương trình độ N1
trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật mà kỳ thi tuyển sinh Cao học yêu cầu.

Chỉ đạo tiến học đích xác và nghiêm mật
「Chỉ đạo tiến học mặt – đối – mặt」

Nội dung giờ học

■ Tên môn học ■ Nội dung
■Kiểm tra Marathon buổi sáng ( theo nguyện vọng )■
Với việc luyện đi luyện lại các kỹ năng đọc hiểu, nghe đọc hiểu, nghe hiểu, nghe – ghi chép lại giúp nâng cao toàn bộ năng lực tiếng Nhật.
■Luyện đọc hiểu kỳ thi năng lực tiếng Nhật / Luyện tập đọc hiểu luận văn / Đọc hiểu tiếng Nhật■
Luyện tập để cùng với việc đạt được năng lực đọc và hiểu các văn kiện, và hướng đến đạt được trình độ đọc hiểu tương đương N1 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật mà kỳ thi tuyển sinh Cao học yêu cầu.
■Luyện tập ngữ pháp kỳ thi năng lực tiếng Nhật / Ngữ pháp tiếng Nhật■
Học nhanh các mẫu ngữ pháp để đạt trình độ tương đương N1 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật, tiến hành luyện thi năng lực tiếng Nhật môn ngữ pháp.
■Luyện nghe hiểu kỳ thi năng lực tiếng Nhật / Luyện từ vựng kỳ thi năng lực tiếng Nhật / Nghe hiểu tiếng Nhật /Từ vựng tiếng Nhật■
Luyện tập kỹ năng nghe hiểu, lý giải bài giảng, nâng cao năng lực từ vựng ở phạm vi rộng cũng như tiến hành luyện thi năng lực tiếng Nhật môn nghe hiểu.
■Luyện tập tổng hợp kỳ thi năng lực tiếng Nhật■
Việc học từng môn của kỳ thi năng lực tiếng Nhật nhằm nâng cao kiến thức tổng hợp.
■Bài văn tiếng Nhật – Tiểu luận văn■
Trau dồi các kỹ năng viết luận văn và báo cáo được yêu cầu tại Cao học. Luyện cách viết cơ bản báo cáo kế hoạch nghiên cứu.
■Giao tiếp học thuật I ■
Luyện tập phỏng vấn cho kỳ thi vào Cao học và rèn các kỹ năng cần thiết cho việc thuyết trình sau khi nhập học vào Cao học.
■Giao tiếp học thuật II ■
Rèn luyện năng lực giao tiếp với giáo viên hướng dẫn và khả năng thuyết trình trong trường Cao học.
■Hội thảo chuyên đề học lên・Định hướng nghề nghiệp■
Quyết định lĩnh vực nghiên cứu bản thân hướng tới và viết Kế hoạch nghiên cứu.
■Tiếng anh Cao học■
Rèn luyện năng lực Anh ngữ được yêu cầu trong trường Cao học, chủ yếu là đọc hiểu.
■Tư vấn, hướng dẫn việc học lên theo hình thức cá nhân■
Hướng dẫn việc học lên 1 cách chính xác bằng phương pháp tỉ mỉ, cá nhân một – một.

 

Bảng thời gian biểu (Trung thượng cấp)

Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
8:30-8:45 Bài kiểm tra Marathon
vào sáng sớm
(theo nguyện vọng)
Bài kiểm tra Marathon
vào sáng sớm
(theo nguyện vọng)
Bài kiểm tra Marathon
vào sáng sớm
(theo nguyện vọng)
Bài kiểm tra Marathon
vào sáng sớm
(theo nguyện vọng)
Bài kiểm tra Marathon
vào sáng sớm
(theo nguyện vọng)
1 9:00-9:45 Nghe hiểu
tiếng Nhật
Luyện nghe
hiểu kỳ thi
năng lực
tiếng Nhật
Nghe hiểu
tiếng Nhật
Giao tiếp
học thuật I
Văn phạm
tiếng Nhật
2 9:50-10:35 Từ vựng Đọc hiểu
tiếng Nhật
Luyện nghe
hiểu kỳ thi
năng lực
tiếng Nhật
Giao tiếp
học thuật I
Văn phạm
tiếng Nhật
3 10:45-11:30 Luyện văn
phạm kỳ thi
năng lực
tiếng Nhật
Đọc hiểu
tiếng Nhật
Luyện nghe
hiểu kỳ thi
năng lực
tiếng Nhật
Chỉ đạo
tiểu luận
Luyện từ
vựng kỳ thi
năng lực
tiếng Nhật
4 11:35-12:20 Luyện văn
phạm kỳ thi
năng lực
tiếng Nhật
Đọc hiểu
tiếng Nhật
Luyện nghe
hiểu kỳ thi
năng lực
tiếng Nhật
Chỉ đạo
tiểu luận
Luyện từ
vựng kỳ thi
năng lực
tiếng Nhật
5 12:20-13:20 Nghỉ trưa
6 13:20-14:05 Giao tiếp
học thuật II
Luyện tập
tổng hợp kỳ
thi năng lực
tiếng Nhật
Tiếng Anh
cao học
Chỉ đạo tiến
học cá nhân
Chuyên
đề tiến học
7 14:15-15:00 Giao tiếp
học thuật II
Luyện tập
tổng hợp kỳ
thi năng lực
tiếng Nhật
Tiếng Anh
cao học
Chỉ đạo tiến
học cá nhân
Chuyên
đề tiến học
8・9 15:05-16:45 Chỉ đạo tiến
học cá nhân
Chỉ đạo tiến
học cá nhân
Chỉ đạo tiến
học cá nhân

 

Thành tích thi đỗ các trường Cao học quốc

Thành tích thi đỗ các trường Cao học quốc

Cao học – Đại học Kyoto Thi đỗ

NGUYEN VAN THANG

Thành tích thi đỗ các trường Cao học quốc

Thành tích thi đỗ các trường Cao học quốc

Cao học – Đại học Osaka Thi đỗ

PHAN THI DIEU THAO